زندگی باغچه ای است

گهی سبز وخرم                                                                گهی خشک وبی روح

گهی پرشور وسرور                                                             گهی غمگین وملول

                                   ساده باشد که تصور بکنیم :

سبزی وخرمیش                                                                 خشکی وخستگی اش

                                همه محصول زمین داری ماست

ما اگراز پی عشق                                                               بذرامید بکاریم به باغ

                             همچنین جام محبت به کنارش ریزیم 

دانه خفته ما دردل خاک                                                        می شودگلذاری

                                           که نه یک دل          

 همه دلها بهسراغش آیند                                                     مست ومجذوب هوایش گردند

                                          یا اگر ازپی کین

دانه ای دردل این خاک نهیم                                                   از پی نفس وهوی

                               عاقبت پیچکی گردد به تن خسته ما

که نه تنها ما را                                                                  بسیاری گل زیبای همین بستان را

                                        مهر نیستی زده نابود کند  

حال باید که نوشت:

                                       زندگی زاده فکرمن وتست

                                             خوب اندیشه کنیمامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 407
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 26 تير 1393 | 19:18 | نویسنده : moallem |