باتو شبها زسیاهی دورند روشنی هر جاهست                        دست شیطان لعین در زنجیر است  

رد تو در همه جا پیداست   تو سراسر غفرانی                                تو همه نوری تونزول کل قرآنی 

این شب قدر نهان در دل توست                                               به چه زیباست ! عجب بستانی!

سفره ایزدمنان وکریم                                                                  در چنین شبهایی

شده گسترده عشق                                                که فقط می طلبد   هردل عاشق را

چه زمان بهتراز این                                                  که همه عاشق ودل باخته ی او گردیم  

همه مهمان خداباشیم                                                              کام از خوان الهی برگیریم

نکند دیر بجنبی که زمان                                             بهر تصمیم بسی کوتاه است   

هر کجا توغیر این ره بروی                                                         بی گمان بیراه استامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 354
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 26 تير 1393 | 19:14 | نویسنده : moallem |